+420 603 243 633 | +420 603 283 693 zavatour@volny.cz

Všeobecné podmínky

Soubor služeb cestovního ruchu, které jsou Vám nabízeny, představují zájezd podle zákona č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu, ve znění pozdějších předpisů, který provádí směrnici (EU) 2015/2302. Budete moci uplatnit veškerá práva, která pro Vás vyplývají z právních předpisů Evropské unie týkajících se zájezdů. Cestovní kancelář Zava Tour – Mojmír Zavadil ponese plnou odpovědnost za řádné poskytnutí služeb zahrnutých do zájezdu. Cestovní kancelář Zava Tour – Mojmír Zavadil má ze zákona povinnost zajistit ochranu pro případ úpadku, na základě které Vám budou vráceny uskutečněné platby za služby, které Vám nebyly poskytnuty z důvodu jejího úpadku, a pokud je součástí zájezdu doprava, bude zajištěna Vaše repatriace.

1. Přihlášky:

Vyplněná a podepsaná přihláška je považována za písemnou smlouvu mezi CK a účastníky zájezdů. Při zájezdech organizovaných CK pro kolektivy nahrazuje přihlášku řádná objednávka a jmenovitý seznam osob s údaji podle této přihlášky.

Zákazník odpovídá za správnost a pravdivost všech uváděných údajů. Přihláška platí i pro všechny osoby na přihlášce uváděné.Za smluvní závazky odpovídá osoba, která přihlášku podepsala. Uvedením e-mailové adresy dáváte souhlas se zasíláním informací elektronickou cestou. Osoby mladší 15ti let se mohou zúčastnit zájezdů pouze v doprovodu dospělé osoby. Osoby do 18let věku, které cestují samostatně musí k přihlášce přiložit souhlas rodičů, nebo zákonného zástupce. Místo v zájezdu je možné rezervovat do 5ti dní. Není-li v této době uhrazena záloha je CK oprávněna rezervaci zrušit.

2. Platby:

Zálohu ve výši min 50% ceny zájezdu zaokrouhlenou na 100 Kč je třeba uhradit do 5 dní od rezervace spolu s předáním přihlášky k zájezdu. Doplatek je třeba uhradit do 30 dní před dnem odjezdu. Všichni účastníci našich zájezdů v minulé sezóně s výjimkou prosincových předvánočních zájezdů, mají nárok na věrnostní slevu 200 Kč/os. Platby je možné provádět v hotovosti, nebo převodem na účet CK. V případě nedodržení termínu plateb má CK právo rezervaci zrušit. Při nedodržení splátkového kalendáře, zaniká nárok na uplatnění věrnostní slevy z ceny zájezdu.

3. Ceny:

Ceny zájezdů jsou cenami sjednanými dohodou mezi CK a zákazníkem. CK je oprávněna zvýšit cenu zájezdu pokud dojde ke zvýšení směnného kurzu Kč o více než 10%, nebo zvýšení nákladů na dopravu, pohonných hmot, či navýšení ceny služeb od dodavatelů. Případné zvýšení ceny musí být klientovi naší CK oznámeno písemně nejpozději 21 dní před zahájením zájezdu. Pokud dojde o zvýšení ceny o více jak 8 % , má přihlášený právo od smlouvy odstoupit a vložené finance mu budou vráceny.Veškeré ceny za poskytované služby jsou včetně DPH a ceny za pojištění CK proti úpadku.

4. Stornovací podmínky:

Odhlásí-li se přihlášený účastník ze zájezdu je povinen uhradit CK následující stornovací poplatky:

do 90 dní před datem odjezdu – 25% celkové ceny zájezdu

od 89 do 30 dní před datem odjezdu – 50% celkové ceny zájezdu

od 29 do  10 dní před datem odjezdu – 75% celkové ceny zájezdu

od 9 dní do dne odjezdu – 100% celkové ceny zájezdu

Stornovací poplatky neplatí, pokud klient za sebe zajistí náhradníka. Odhlásit se ze zájezdu je možné pouze písemně.

5.Pojištění:

Všichni účastníci zájezdů jsou pojištěni podle zákona č.159/1999 Sb. proti úpadku CK u pojišťovny UNIQA. Pojištění léčebných výloh v zahraničí je povinen si sjednat každý účastník individuálně. Za škody vzniklé chybným uvedením os. údajů na přihlášce k zájezdu odpovídá účastník zájezdu.

6.Podmínky pojištění COVID-19:

PŘIPOJIŠTĚNÍ PRO PŘÍPAD COVID-19 ČI JINÉ PANDEMIE

Pojistitel uhradí nad rámec VPP následující náklady v souvislosti s panedemií / epidemií:

1) Náklady na náhradní ubytování spojené s umístěním do karantény:– v případě karantény při nákaze pojištěné osoby v zahraničí – preventivní karanténa nařízená oprávněným místním orgánem „ Bude-li nutné prodloužit pobyt v zahraničí z důvodu umístění do karantény v souvislosti s onemocněním COVID-19 či jiné pandemie/epidemie, uhradí pojistitel mimořádné náklady na ubytování na základě doložených podkladů a to maximálně do výše limitu pojistného plnění.“ 2 – „Pojistné plnění je v případě náhradního ubytování omezeno na stejnou kategorii hotelu původního ubytování a je plněno maximálně do doby ukončení karantény.

2) Náklady na náhradní dopravu zpět do ČRv případě umístění do karantény při zahraniční cestě – karanténa v souvislosti s nákazou klienta – preventivní karanténa nařízená oprávněným místním orgánem „ Bude-li nutné prodloužit pobyt v zahraničí z důvodu umístění do karantény v souvislosti s onemocněním COVID-19, či jiné pandemie uhradí pojistitel mimořádné náklady na náhradní dopravu na základě doložených podkladů a to maximálně do výše limitu pojistného plnění.“ – Pojistné plnění je v případě náhradní dopravy omezeno cenou letenky či jízdenky v ekonomické třídě.“

3) Rozšíření pojištění stornovacích poplatků o nesplnění zdravotních podmínek k nástupu do veřejného dopravního prostředku sloužícímu k cestě do zahraničí (letadlo, autobus, vlak)– rozšiřuje připojištění stornovacích poplatků (pokud jsou sjednány) o situace, kdy pojištěná osoba doloží, že v ČR, ještě před odjezdem, nebyla vpuštěna do dopravního prostředku s ohledem na zdravotní rizika související s COVID19 a podezření na onemocnění pojištěné osoby. Pojistné plnění je poskytováno maximálně do výše limitu zvoleného připojištění stornovacích poplatků se stejnou spoluúčastí klienta. Dále je z pojištění hrazena situace, kdy klient doloží, že jel vlastním dopravním prostředkem a nebylo mu umožněno opustit ČR na hraniční kontrole země sousedící s ČR s ohledem na nesplnění zdravotních podmínek k vycestování z ČR a podezření na onemocnění pojištěné osoby (za předpokladu, že o nesouladu svého zdravotního stavu se zdravotními podmínkami potřebnými pro vycestování nevěděl a nemohl vědět). Preventivní domácí karanténa nebo uzavření hranic (případně zákaz cestování/vstupu do cílové oblasti) nařízením oprávněného orgánu není předmětem pojištění. 4. Pojistitel si vyhrazuje právo kdykoliv ukončit prodej připojištění s označením tarifu P. Pojištění v tarifu P prodané po oznámení ukončení pojistitelem pojistníkovi nevznikne.

Limity pojistného plnění Tarif P:

Zóna Náklady na ubytování Náklady na náhradní dopravu Cena pojištění
Evropa 10 000 Kč 10 000 Kč 26,-Kč /den

7.Práva a povinnosti:

Práva a povinnosti CK a klientů se řídí zákonem ČR č. 159/ 1999 Sb. , Občanským a Obchodním zákoníkem.

Každý účastník je povinen se řídit pokyny CK pro konkrétní zájezd a má právo požadovat služby v rozsahu uvedeném v našem katalogu či letáku na konkrétní zájezd v odstavci „Cena zahrnuje“.Veškeré další služby, včetně služeb souvisejících s onemocněním, nebo zraněním účastníka v průběhu zájezdu, ztrátou cestovních dokladů apod. je účastník povinen uhradit CK. Jestliže CK z určitých důvodů nezajistí fakultativně připlacenou službu, má klient nárok pouze na náhradu ceny neuskutečněné služby. CK neodpovídá za škody vzniklé opožděným příjezdem do místa pobytu, nebo opožděným návratem ze zájezdu způsobeným přírodními vlivy, technickou poruchou dopravního prostředku, dopravní situací nebo chováním či zdravotním stavem účastníků zájezdu.

8. Přeprava zavazadel:

K přepravě budou převzata jen taková zavazadla, která svojí konstrukcí nebudou poškozovat ostatní zavazadla umístěná v určeném prostoru a svojí vahou nebudou bránit snadné manipulaci. K přepravě nebude převzato  neúměrné množstvím stravy a nápojů. Na lyžařské autobusové zájezdy není povoleno brát více jak jeden pár lyží, nebo snowboard. CK neodpovídá za škody způsobené klientům z důvodu nepřevzetí zavazadla k přepravě.

9. Reklamace:

Veškeré reklamace uplatňuje účastník ihned na místě u vedoucího zájezdu, nebo delegáta. CK neodpovídá za následné škody, které mohou vzniknout účastníkovi v důsledku pozdní reklamace. Pracovník CK je povinen reklamaci neprodleně řešit. Rozhodne-li se účastník zájezdu řešit reklamaci po skončení pobytu v naší kanceláři, je povinen sepsat v místě pobytu zápis o zjištěných vadách a uvést jméno osoby, se kterou v místě závady projednal a způsob jakým byly řešeny.Zástupce naší CK tento zápis podepíše. Reklamace musí být podána nejpozději do 3 měsíců po ukončení zájezdu písemnou formou.

10. Zrušení zájezdu:

CK je oprávněna zrušit zájezd pokud počet přihlášených účastníků nedosáhne 75% z celkového plánovaného počtu účastníků zájezdu. Zájezd může být zrušen nejméně 10dní před stanoveným dnem odjezdu. V takovém případě obdrží přihlášení zpět úhradu ceny zájezdu.

11. Ochrana osobních údajů GDPR:

Nakládání s osobními údaji se řídí Nařízením Evropského parlamentu a Rady č.2016/679 ze dne 27.4. 2016 a Občanským zákoníkem. Cestovní kancelář má zákonné oprávnění za účelem uzavření a plnění Smlouvy o zájezdu nebo jiných smluv o poskytování služeb cestovního ruchu zpracovávat osobní údaje zákazníka. Pro účely plnění Smlouvy o zájezdu, případně jiné smlouvy o poskytování služeb cestovního ruchu, je zákazník srozuměn, že jeho osobní údaje budou v nezbytném rozsahu poskytnuty dalším subdodavatelům služeb, které jsou součástí realizace zájezdu (dopravci, ubytovací zařízení, zahraniční partneři, smluvní průvodci a delegáti, smluvní pojišťovny).

Zákazník jako subjekt údajů prohlašuje, že bude spolucestující osoby, či jejich zákonné zástupce, jimiž byl zplnomocněn k uzavření smlouvy, řádně a včas informovat o užití a zpracování jejich osobních údajů cestovní kanceláří či jinými poskytovateli služeb cestovního ruchu. Cestovní kancelář je oprávněna obvyklé obchodně marketingové nabídky svým zákazníkům zasílat bez jejich souhlasu. Zasílání obchodních sdělení může zákazník odvolat zasláním emailu na emailovou adresu zavatour@volny.cz Pokud se zákazník domnívá, že došlo k porušení právních předpisů v souvislosti s ochranou jeho osobních údajů, má právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů (ÚOOS).